Regulamin

Dostępne regulaminy :

1. Regulamin serwisu ezguba.pl

2. Regulamin konkursu - zdjęcie pupila

3. Regulamin konkursu - bądź hirołem dla zwierzaków w schronisku 

1. Regulamin serwisu ezguba

 

§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez MatPa Klaudia Baranowska z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przylep-Dojazdowa 11, 66-015 Zielona Góra, NIP: 9730631232 na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w portalu ezguba.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności portalu ezguba jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.


§2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Operator — MatPa Klaudia Baranowska z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przylep-Dojazdowa 11, 66-015 Zielona Góra, NIP: 9730631232, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem e-mail: ezguba@ezguba.pl
 2. Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą https://www.ezguba.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej ezguba.pl., a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;
 3. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące zgubienia bądź znalezienia rzeczy lub zwierząt zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
 4. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w trybie przewidzianym w Regulaminie aktywowała Ogłoszenie;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin;
 6. Opłaty pobierane przez Operatora Serwisu ezguba.pl- zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu eZguba określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 7. Polityka bezpieczeństwa - Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka ochrony prywatności użytkownika serwisu ezguba.pl
 8. Przedmioty zabronione- wykaz przedmiotów, których zamieszczanie w Ogłoszeniach jest zabronione, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.§3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty stan faktyczny, którego Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 5. Treść Ogłoszenia nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
 6. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.


§4. Ogłoszenia

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia.


§5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

  1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie eZguba.pl wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu eZguba.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe), wybrania opcji bez pakietu, pakiet standard lub pakiet VIP, a następnie dokonania aktywacji Ogłoszenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika.
  2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji.
  3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
  4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
  5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
  6. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie.

§6. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie ezguba.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Niezależnie od powyższego zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących rzeczy wskazanych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącego jego integralną część.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność rzeczy zgłaszanych jako zgubione bądź znalezione, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 5. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące przekazania znalezionej rzeczy właścicielowi wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę wynagrodzenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia.
 6. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora, wprowadzające w błąd.
 1. Operator nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia oraz za działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych jak również składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 2. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
 3. W sytuacji gdy działalność Użytkownika w ramach Serwisu eZguba.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa, Operator może uzależnić korzystanie z Serwisu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: ezguba@ezguba.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres siedziby Operatora, z dopiskiem "reklamacja Serwisu ezguba.pl".
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie ezguba.pl., a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu ezguba.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu ezguba.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: https://www.ezguba.pl


Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka ochrony prywatności użytkownika serwisu eZguba.pl

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922.), a od 25 maja 2018 r. w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), jest MatPa Klaudia Baranowska z siedzibą w Zielonej Górze ul. Przylep-Dojazdowa 11, 66-015 Zielona Góra, NIP: 9730631232 (zwana dalej "Operatorem").
  2. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Operatora i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Operatora. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Operatora.
  3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://www.ezguba.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych a od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) .
  4. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu eZguba.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie ezguba.pl lub aplikacji mobilnej, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.
 2. Pozyskiwanie, gromadzenie, i przechowywanie danych osobowych
  1. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ogłoszeniem Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Operator nie odpowiada za przetwarzanie ujawnionych przez Użytkowników danych kontaktowych w innych celach niż kontakt w ramach Serwisu Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Operator w ramach Serwisu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.
  2. Operator w ramach Serwisu ezguba.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia stronom przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.
  3. Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w Serwisie lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Operator w ramach Serwisu ezguba.pl ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.
  4. Operator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Operator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
  5. Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.
  6. Operator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.


 1. Adres IP, pliki COOKIES i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych
  1. Operator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
  2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
  3. Operator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.
 2. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:

   1. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
   2. dostosowywanie doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
   3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Serwisie;
   4. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
   5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
   6. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć;
   7. oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.
 1. Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu. Wiadomości są dostępne do 180 dni. Po tym terminie są usuwane z serwera. 1. Udostępnianie danych
  1. Operator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo Operatora.
  2. Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
   1. Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
   2. Operator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.
  3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.
  4. Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.


 1. Kontrola po stronie użytkownika
  1. Użytkownicy, którzy zamieszczają Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne. Dane Ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji Dodaj Ogłoszenie na stronie internetowej/w aplikacji mobilnej Serwisu.
  2. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google Adwards, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.
  3. Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.


 1. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Niniejszy załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu eZguba.plZałącznik nr 2 do Regulaminu - Przedmioty zabronione

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ogłoszeń dotyczących następujących przedmiotów (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

 1. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści pornograficzne;
 2. Gadżety erotyczne;
 3. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści, w tym na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 4. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 5. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie osób trzecich;
 6. Niebezpieczne substancje chemiczne;
 7. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 8. Materiały wybuchowe i pirotechniczne;
 9. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony;
 10. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 11. Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
 12. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 13. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 14. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 15. Oprogramowanie na licencji Not For Resale, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
 1. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym w szczególności: oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy, oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy, oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad, oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody, klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
 2. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające: tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione, naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Karty do dekoderów telewizji cyfrowej.
 4. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu.
 5. Przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe.
 6. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.
 7. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.
 8. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa.
 9. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych.
 10. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
 11. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
 12. Bilety na mecze piłki nożnej.
 13. Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej.
 14. Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne.
 15. Przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS.
 16. E-papierosy oraz płyny do nich.
 17. Zarejestrowane karty SIM.


Niniejszy załącznik nr 2 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu ezguba.pl

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Opłaty pobierane przez Operatora Serwisu eZguba.pl

Od zamieszczanych w Serwisie eZguba.pl Ogłoszeń Operator nie przewiduje pobierania opłat.

Opłaty przewidziane są w przypadku wyboru przez Użytkownika w Sekcji „Dodaj Ogłoszenie” jednego z dwóch płatnych pakietów:

 1. Pakietu Standard- opcja płatna – powiadomienia SMS wysyłane użytkownikowi serwisu o nowych znajdach i nowych zgubach - koszt 10 zł za 10 wiadomości SMS, bądź
 2. Pakietu VIP - opcja płatna – powiadomienia SMS wysyłane użytkownikowi serwisu o nowych znajdach i nowych zgubach - koszt 20 zł za 30 wiadomości SMS


Niniejszy załącznik nr 3 stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu eZguba.pl


2. REGULAMIN KONKURSU - ZDJĘCIE PUPILA

 

§ 1. DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. ezguba – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Organizatora konkursu pod adresem https://www.ezguba.pl

 2. Konkurs - oznacza konkurs przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu;

 3. Zwycięzca Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę;

 4. Nagroda - oznacza nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł;

 5. Okres Trwania Konkursu - 14 DNI

 6. Organizator konkursu-   MatPa z siedzibą ul. Przylep - Dojazdowa 11, 66-015 Zielona Góra, NIP: 9730631232;

 7. Regulamin -oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu;

 8. Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu;

 9. Zgłoszenie  Konkursowe – oznacza umieszczenie zdjęcia swojego pupila w komentarzu posta konkursowego - o tematyce związanej promocją nauki i/lub kultury i/lub sztuki i/lub dziennikarstwa i/lub sportu.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizator Konkursu jest jednocześnie fundatorem Nagród.

 2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji serwisu ezguba.pl.

 3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.ezguba.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie Zgłoszenia konkursowego – Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

 5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.

 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471  zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

 

 

§3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i umieszczenie w komentarzu posta konkursowego zdjęcia swojego pupila.

 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.08.2017 r.  i trwa  do odwołania przez Organizatora. Zgłoszenia konkursowe przesyłać można przez cały czas trwania Konkursu. Informacja o odwołaniu, czy zakończeniu Konkursu zostanie zamieszczona w serwisie ezguba.pl

 3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

 

§4. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;

c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w serwisie ezguba.pl

d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z § 2 ust. 4. Regulaminu;

e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z § 6 ust. 1. Regulaminu, oraz publikowanie filmu przez portal ezguba.pl

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 

§5. PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego.

 2. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu posta konkursowego zdjęcia swojego pupila -  o tematyce związanej promocją  nauki i/lub kultury i/lub sztuki i/lub dziennikarstwa i/lub sportu z  wykorzystaniem znalezionego dzięki serwisowi ezguba przedmiotu.

 3. Organizatorzy zwracają się z prośbą o  udostępnienie posta z portalu ezguba.pl na swoim profilu oraz polubienie profilu ezguba.pl na  FB.

 4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.

 5. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.

 6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w ust. 3 oraz ust. 4 powyżej nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

 7. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż  jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych w danym tygodniu Zgłoszeń Konkursowych.

 8. W ustalonym przez siebie terminie Komisja Konkursowa wyłoni jednego  Zwycięzcę Konkursu – autora najciekawszego zdjęcia według oceny Komisji Konkursowej. Zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowane w serwisie eZguba.

 9. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: poruszoną tematykę związaną z promocją jednej z dziedzin, tj. nauki, bądź kultury, bądź sztuki, bądź dziennikarstwa, bądź sportu, wykorzystanie w zdjęciu, oryginalność pomysłu.

 10. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Zwycięzców Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.

 

§6. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano nagrody pieniężne w wysokości 300 zł.

 2. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora  Zwycięzcy Konkursu  przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail ezguba@ezguba.pl  z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora, w szczególności imienia i nazwiska, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzenia - zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo i odbiór Nagrody w Konkursie. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.

§7. DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu danych osobowych w postaci loginu do Serwisu w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Zwycięzców Konkursu, o których mowa w §6 ust.2. oraz w pkt §9 ust. 4  w celach tam określonych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez wklejenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treść wiadomości e-mail zawierającej Zgłoszenie konkursowe.

 2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

 4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Zwycięzcy  Konkursu w Serwisie eZguba w postaci loginu Serwisu eZguba.

 

§8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na 12 miesięcy po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem serwisu ezguba.

 2. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, używania we wszystkich formach reklamy, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.

 3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Zwycięzcy Konkursu z powyższego tytułu.

 4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

 

 

§9. REKLAMACJE

 1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

 2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ezguba@ezguba.pl przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Zwycięzców Konkursu.

 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.

 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.

 6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

 

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu ezguba, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.

 2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie ezguba.

 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

 4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.

 6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

 

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji w Serwisie ezguba. W przypadku zmiany Regulaminu w Serwisie ezguba.pl pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

 4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia w Serwisie ezguba.pl

 

3. REGULAMIN KONKURSU - BĄDŹ HIROŁEM DLA ZWIERZAKÓW W SCHRONISKU


§ 1. DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. ezguba – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Organizatora konkursu pod adresem https://www.ezguba.pl
 2. Konkurs - oznacza konkurs przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach wskazanych w treści Regulaminu;
 3. Zwycięzca Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę;
 4. Nagroda - oznacza nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł;
 5. Okres Trwania Konkursu - oznacza okres wskazany w §3 ust.2 Regulaminu;
 6. Organizator konkursu- MatPa z siedzibą ul. Przylep - Dojazdowa 11, 66-015 Zielona Góra, NIP: 9730631232;
 7. Regulamin -oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu;
 8. Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu;
 9. Zgłoszenie Konkursowe – oznacza spełnienie warunków wskazanych w paragrafie 5 pkt 2.


§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Organizator Konkursu jest jednocześnie fundatorem Nagród.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji serwisu ezguba.pl.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.ezguba.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie Zgłoszenia konkursowego – Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
 5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

§3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU


 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika następujących czynności:

- wywieszenie w widocznym miejscu - w schronisku – minimum jednego plakatu otrzymanego drogą pocztowa od ezguba.pl

- polubienie strony FB ezguba.pl i udostępnienie minimum jednego postu – wybranego przez uczestnika na profilu FB swojego schroniska

- zebranie jak największej ilości polubień udostępnionego posta na swoim profilu FB

- przesłać informację potwierdzającą udział w konkursie na adres mailowy ezguba@ezguba.pl lub za pośrednictwem massangera Facebook

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.07.2017 r. o godz. 06.00 i trwa do odwołania przez Organizatora. Zgłoszenia konkursowe przesyłać można przez cały czas trwania Konkursu. Informacja o odwołaniu, czy zakończeniu Konkursu zostanie zamieszczona w serwisie ezguba.pl
 2. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.


§4. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, osoba prawna, stowarzyszenie, fundacja, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania/ pełni funkcje na terytorium Rzeczpospolitej Polski;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;

c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w serwisie ezguba.pl

d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z § 2 ust. 4. Regulaminu;

e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z § 6 ust. 1. Regulaminu, oraz publikowanie informacji o wygranych przez portal ezguba.pl

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.§5. PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Zgłoszenie Konkursowe polega na wykonaniu czynności :

- wywieszenie w widocznym miejscu - w schronisku – minimum jednego plakatu otrzymanego drogą pocztowa od ezguba.pl

- polubienie strony FB ezguba.pl i udostępnienie minimum jednego postu – wybranego przez uczestnika na profilu FB swojego schroniska

- zebranie jak największej ilości polubień udostępnionego posta na swoim profilu FB

 1. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 2. Wysyłając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
 3. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w ust. 3 oraz ust. 4 powyżej nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
 4. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż raz w tygodniu, jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych w danym tygodniu Zgłoszeń Konkursowych.
 5. W wybranym terminie Komisja Konkursowa wyłoni jednego Zwycięzcę Konkursu. Zwycięstwo zostanie opublikowane w serwisie eZguba tego samego dnia.
 6. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę :

- wykonanie czynności z par. 5 pkt 2

- ilość lajków konkursowego postu

- zaangażowanie Uczestnika w rozpowszechnianie postu, oraz propagowanie idei wzajemnej pomocy w odnajdywaniu zgub i rozglądaniu się za znajdami.

 1. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Zwycięzców Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.


§6. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano nagrody pieniężne w wysokości 500 zł.
 2. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora Zwycięzcy Konkursu przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail ezguba@ezguba.pl z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora, w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, oraz nr konta bankowego, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzenia - zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo i odbiór Nagrody w Konkursie. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 3. Uczestnik, który zostanie wyłoniony w ramach obrad komisji jako Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest max w 24 h po otrzymaniu informacji o wygranej udostępnić na swoim profilu Facebook informację o swoim zwycięstwie w Konkursie.
 4. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.

§7. DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu danych osobowych w postaci loginu do Serwisu w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Zwycięzców Konkursu, o których mowa w §6 ust.2. oraz w pkt §9 ust. 4 w celach tam określonych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez wklejenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treść wiadomości e-mail zawierającej Zgłoszenie konkursowe.
 2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
 4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Zwycięzcy Konkursu w Serwisie eZguba w postaci loginu Serwisu eZguba.


§8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na 12 miesięcy po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem serwisu ezguba.
 2. Z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, używania we wszystkich formach reklamy, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
 3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Zwycięzcy Konkursu z powyższego tytułu.
 4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.§9. REKLAMACJE

 1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ezguba@ezguba.pl przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Zwycięzców Konkursu.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.
 6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.


§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu ezguba.pl, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.
 2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie ezguba.pl
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji w Serwisie ezguba.pl W przypadku zmiany Regulaminu w Serwisie ezguba.pl pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia w Serwisie ezguba.pl